Βελτίωση της πρόσβασης σε δεδομένα ενέργειας και της διαφάνειας για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει τη σημασία της πρόσβασης σε δεδομένα ενέργειας και της τυποποίησης προκειμένου να είναι δυνατή η πιο ακριβής μέτρηση και διαχείριση του αποτυπώματος άνθρακα και η παροχή της απαραίτητης διαφάνειας για την επιτάχυνση της προόδου για ένα μέλλον με καθαρή ενέργεια.

Απρίλιος 2024