Επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα στην Google και αλλού: Ενημέρωση προόδου

Αυτή η εργασία αποτελεί μια προεπισκόπηση των στόχων μας σχετικά με το κλίμα, μια ενημέρωση για τις προσπάθειες που καταβάλλουμε και παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα.
Νοέμβριος 2022