Αναφορά για την οδηγία NFRD της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019

Η συγκεκριμένη αναφορά εκδόθηκε σύμφωνα με την Οδηγία Δημοσιοποίησης Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) 2014/95/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτει τις διεθνείς δραστηριότητες της Google LLC και όλων των θυγατρικών της και περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της Google, τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, τον κοινωνικό αντίκτυπο, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ζητήματα κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Όταν διατίθενται, τα δεδομένα καλύπτουν το οικονομικό έτος 2018.
Ιούνιος 2019