Περιβαλλοντική αναφορά: ενημέρωση προόδου για το 2017

Η συγκεκριμένη αναφορά περιγράφει πώς αυξάνουμε τον θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας με τέσσερις βασικούς τρόπους: σχεδίαση αποδοτικών κέντρων δεδομένων, προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας, δημιουργία βιώσιμων χώρων εργασίας και ενίσχυση των χρηστών μέσω της τεχνολογίας. Περιλαμβάνει δεδομένα, στοιχεία απόδοσης και την πρόοδο που έχουμε σημειώσει για την επίτευξη των στόχων που θέσαμε το οικονομικό έτος 2016.
Αύγουστος 2017