Πρακτική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στα κέντρα δεδομένων της Google

Αυτή η μελέτη περίπτωσης εξετάζει τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας που έχουμε εφαρμόσει για τη διαχείριση του εξοπλισμού εντός των κέντρων δεδομένων μέσω της συντήρησης, της ολικής ή μερικής ανακατασκευής, της αναδιανομής/των πωλήσεων στη δευτερογενή αγορά και της ανακύκλωσης.
Σεπτέμβριος 2016