Επιστολή διασφάλισης περιβαλλοντικών δεικτών για το 2022 (οικονομικό έτος 2021), Alphabet

Αποκτούμε διασφάλιση από τρίτα μέρη και συγκεκριμένα από έναν ανεξάρτητο πιστοποιημένο ελεγκτή για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά δεδομένα, στα πλαίσια του Ελέγχου από ανεξάρτητους λογιστές, στον οποίο περιλαμβάνονται επιλεγμένες μετρήσεις για εκπομπές GHG, ενέργεια και νερό.
Ιούνιος 2022