Επιστολή διασφάλισης περιβαλλοντικών δεικτών της Alphabet για το 2020 (οικονομικό έτος 2019)

Αποκτούμε διασφάλιση από τρίτα μέρη και συγκεκριμένα από έναν ανεξάρτητο πιστοποιημένο ελεγκτή για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά δεδομένα, στα πλαίσια του Ελέγχου ανεξάρτητων λογιστών, στον οποίο περιλαμβάνονται επιλεγμένα στοιχεία μέτρησης για εκπομπές GHG, ενέργεια και νερό.

Ιούλιος 2020