Αναφορά ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων για το 2019, Alphabet

Αυτή η Αναφορά ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων για το έτος που τελείωσε την 31η Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάζεται για τη συμμόρφωση με τον Κανόνα 13p-1 του Νόμου περί Χρηματιστηρίων του 1934, μετά τις τροποποιήσεις του, σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η αναφορά και αποκάλυψη συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων.

Μάιος 2020