Αναφορά ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων για το 2018, Alphabet

Αυτή η Αναφορά ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων για το έτος που τελείωσε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρουσιάζεται για τη συμμόρφωση με τον Κανόνα 13p-1 του Νόμου περί Χρηματιστηρίων Αξιών του 1934, μετά τις τροποποιήσεις του, σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η αναφορά και αποκάλυψη συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων.
Αύγουστος 2018