Επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα με AI

Αυτή η αναφορά, που δημοσιεύεται από κοινού από την BCG και την Google, παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τις εταιρείες με κορυφαίες επιδόσεις στο κλίμα μια ξεκάθαρη και συνοπτική κατανόηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη (AI) στη δράση για το κλίμα. Πιο συγκεκριμένα, η αναφορά επισημαίνει τη σημαντική προοπτική του AI στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων, παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους του AI σχετικά με το κλίμα και προσφέρει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών ένα βελτιστοποιημένο πλαίσιο εργασίας για επιθυμητά αποτελέσματα στη θέσπιση πολιτικών. Στην αναφορά μοιραζόμαστε παραδείγματα επιτυχημένων πρώιμων εφαρμογών του AI για το κλίμα και περιπτώσεις στις οποίες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών συμμετέχουν ήδη σε πρωτοβουλίες ώστε να ενεργοποιήσουν, να προωθήσουν ή να καθοδηγήσουν τη χρήση του AI με δράσεις για το κλίμα σε διάφορους κλάδους.

Νοέμβριος 2023