24ωρη ενέργεια χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: Μεθοδολογίες και μετρήσεις

Αυτή η εργασία παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση της μεθοδολογίας και του πλαισίου ενέργειας χωρίς άνθρακα που εφαρμόζουμε, ελπίζοντας ότι θα βοηθήσει άλλες εταιρείες και άλλους καταναλωτές να οραματιστούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ορίσουν στόχους για να προσεγγίσουν την 24ωρη ενέργεια χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπό τους στην απανθρακοποίηση του δικτύου.
Φεβρουάριος 2021