Μετάβαση στη χρήση ενέργειας χωρίς άνθρακα όλο το 24ωρο στα κέντρα δεδομένων της Google: Πρόοδος και insights

Σε αυτή την εργασία κοινοποιούμε τις αρχικές λεπτομέρειες για τις προσπάθειές μας όσον αφορά τη μετάβαση στη χρήση ενέργειας χωρίς άνθρακα όλο το 24ωρο. Επίσης, περιλαμβάνει: ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση κατά πόσο ένα κέντρο δεδομένων μπορεί να εξυπηρετηθεί από την τοπική παραγωγή ενέργειας χωρίς άνθρακα όλο το 24ωρο, παραδείγματα για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Google στη χρήση ενέργειας χωρίς άνθρακα σε ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο εγκαταστάσεων κέντρων δεδομένων και insights που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τον τελικό στόχο της αποκλειστικής χρήσης ενέργειας χωρίς άνθρακα όλο το 24ωρο.
Οκτώβριος 2018