Δήλωση σύγχρονης δουλείας 2016

Η Google, οι θυγατρικές της και οι οντότητες υπό τον έλεγχό της έχουν δεσμευτεί να συμπεριφέρονται σε όλους τους εργαζόμενους με σεβασμό και αξιοπρέπεια, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ηθική λειτουργία. Εκδώσαμε την παρούσα δήλωση σύμφωνα με τον Νόμο περί σύγχρονης δουλείας του Ηνωμένου Βασιλείου, που απαιτεί από την Google να αποκαλύπτει τις προσπάθειες που καταβάλλει για να καταπολεμήσει τη σύγχρονη δουλεία στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Αυτή η δήλωση καλύπτει το οικονομικό έτος 2016 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2016).
Ιούνιος 2016